Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy (BGK)

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

 • na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Na dzień 01.09.2021 r. wynosi 110.090,40 zł
 • na utworzenie miejsca pracy – 20.000,00 zł

Dla kogo

Osoby fizyczne zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego i należące do następujących grup,
Osoby pozostające poza rynkiem pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo)

 1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:
  • Osoby w wieku 50 lat i więcej
  • Kobiety
  • Osoby z niepełnosprawnościami
 2.  Osoby młode w wieku 15-29 lat (z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP)
 3. Osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup docelowych:
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
  • osoby ubogie pracujące
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki miesięczne nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
  • imigranci oraz reemigranci
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych powyżej

Przeznaczenie /cel

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej lub z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy można przeznaczyć m.in. na:

 • zakup maszyn
 • zakup towarów i urządzeń
 • adaptację pomieszczeń
 • reklamę swojego przedsiębiorstwa
 • obsługę księgową
 • koszty zatrudnienia pracownika (w przypadku pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy)

Wyłączenia z finansowania

Wsparcia nie mogą uzyskać osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do projektu.

Okres spłaty

 • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: do 84 miesięcy
 • na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: do 36 miesięcy

Karencja

do 12 miesięcy (karencja nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty)

Oprocentowanie

Stałe wynoszące 0,1 stopy redyskonta weksli NBP – 0,13% (od 04.11.2021)

Termin zakończenia naboru

do wykorzystania w 100% otrzymanego limitu

Link do strony z ofertą produktu w PFP

Mikropożyczka

Oferta dostępna u pośredników

PFP

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO