Poręczenie należytego wykonania usługi, rękojmi za wady i gwarancji jakości

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

Wysokość poręczenia może wynieść maksymalnie 100% wartość gwarancji należytego wykonania zawartą w SIWZ oraz umowie zawieranej między Zamawiającym i Wykonawcą

Dla kogo

Dla Przedsiębiorców, którzy:

 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem
 • mają siedzibę, oddział lub prowadzą inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego – przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów) warunek ten musi spełniać co najmniej jeden z nich,
  • prowadzą aktywnie działalność gospodarczą,
  • nie znajdują się w trudnej sytuacji (nie są zagrożonym przedsiębiorstwem)
  • w wyniku przeprowadzonej na podstawie obowiązującej Procedury Oceny Ryzyka FPNWiR analizy uzyskali wymaganą liczbę punktów

Przeznaczenie /cel

Zobowiązanie Funduszu do zapłaty określonej kwoty, na wypadek niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy w okresie jej realizacji oraz zobowiązań wynikających z rękojmi i/lub gwarancji jakości

Okres spłaty

Poręczenie jest udzielane na okres trwania umowy zawarty w ogłoszeniu o przetargu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oprocentowanie

Opłata za przygotowanie poręczenia w wysokości 1% od udzielonego poręczenia oraz od 0,6% od wartości poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał

Termin zakończenia naboru

nieograniczony

Inne ważne informacje

Korzyści:

 • przedsiębiorca może zawrzeć kontrakt bez własnego wkładu finansowego na wpłatę zabezpieczenia
 • poręczenie podnosi wiarygodność Firmy wobec zamawiającego
 • proces przyznania poręczenia jest szybki, a koszty niskie.

Link do strony z ofertą

Poręczenie należytego wykonania umowy

Oferta dostępna u pośredników

Fundusz Pomerania

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO