Pożyczka Inwestycyjna PLUS (BGK)

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

5.000.000,00 zł

Dla kogo

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Przeznaczenie /cel

Na cele inwestycyjne, tj. przedsięwzięcia Ostatecznych Odbiorców przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego, a wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, a nadto również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie. Fundusz może udzielać Jednostkowych PI PLUS na określone przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe (B+R).

Okres spłaty

do 120 miesięcy

Karencja

max. 12 miesięcy

Oprocentowanie

  • na warunkach rynkowych
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (w przypadku finansowania przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo – rozwojowej): w wysokości stopy bazowej z dnia udzielenia określanej przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C/ 14/02

Termin zakończenia naboru

Do wyczerpania środków, najpóźniej marzec 2022 r.

Inne ważne informacje

Projekt realizowany przez Konsorcjum złożonego z Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego, Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie.

Link do strony z ofertą produktu w SFP

Pożyczka Inwestycyjna PLUS

Link do strony z ofertą produktu w SARL

Pożyczki – JEREMIE 2

Oferta dostępna u pośredników

SFP
SARL

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO