Pożyczka Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie (BGK)

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

 • na założenie działalności gospodarczej: 113 631,20 zł
 • na utworzenie stanowiska pracy: 34 089,36 zł

Dla kogo

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej:

 • poszukujący pracy absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz uczelni wyższych (tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub otrzymania tytułu zawodowego
 • studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, które na dzień składania wniosku nie są zatrudnione oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych (małżonkowie, rodzice dziecka, opiekun faktyczny) – członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy:

 • podmioty, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom oraz osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producentom rolnym
 • żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne

Przeznaczenie / cel

 • środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności
 • towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności
 • szkolenia, kursy
 • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu)
 • środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów
 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej.

Okres spłaty

 • na założenie działalności gospodarczej: do 84 miesięcy
 • na utworzenie stanowiska pracy: do 36 miesięcy

Karencja

 • na założenie działalności gospodarczej: do 12 miesięcy
 • na utworzenie stanowiska pracy: brak

Oprocentowanie

od 0,01%

Termin zakończenia naboru

maj 2022 roku

Inne ważne informacje

 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • brak wkładu własnego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku – 14 dni

Link do strony z ofertą produktu w FRW

Pożyczka na Pierwszy Biznes

Oferta dostępna u pośredników

FRW

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO