Pożyczka Płynnościowa (ZFR)

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

250.000,00 zł

Dla kogo

MŚP, którzy m.in.:

  • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
  • działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia)
  • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Przeznaczenie /cel

Na finansowanie wydatków powstałych po 1 stycznia 2020 roku niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy i zapewnienia płynności finansowej (finansowanie kapitału obrotowego), ze względu na pogarszającą się sytuację wywołaną skutkami COVID-19.

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie:

  • wynagrodzeń pracowników (w tym także pozapłacowe koszty pracy)
  • zobowiązań publiczno-prawnych
  • spłat za zobowiązania handlowe, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.
  • wydatków zawiązanych z zakupem towarów lub półproduktów itp.
  • innych wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy

Okres spłaty

5 lat (60 miesięcy)

Karencja

6 miesięcy

Oprocentowanie

Na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

Termin zakończenia naboru

do 31 grudnia 2021 roku

Link do strony z ofertą produktu FRW

Pożyczka Płynnościowa

Link do strony z ofertą produktu ZARR S.A

Pożyczka Płynnościowa III – nabór otwarty

Oferta dostępna u pośredników

ZARR
FRW

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO