Mikropożyczka (BGK)

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

do 100 000,00 zł

Przeznaczenie /cel

 • Wsparcie Start – up,
 • Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego,
 • Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

Wykluczenia z finansowania

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji z zakresu budowy sieci szerokopasmowych;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Okres spłaty

do 60 miesięcy (do 5 lat)

Karencja

do 6 miesięcy

Oprocentowanie

od 0,15% do 2,99% w skali roku

Termin zakończenia naboru

z chwilą wyczerpania puli środków finansowych

Inne ważne informacje

Wkład własny przedsiębiorcy – niewymagany,
Opłaty i prowizje – 0,00 %,
Możliwość elektronicznego złożenia Wniosku o pożyczkę.

Więcej informacji o produkcie finansowym w ZBS

https://zbsbank.pl/index.php/promocje/mikropozyczka

Link do strony z ofertą produktu

JEREMIE 2 MIKRO

Oferta dostępna u pośredników

KARR
ZBS

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO