Pożyczka Uniwersalna (ZFR)

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna kwota

750.000,00 zł

Dla kogo

Dla MŚP, którzy m.in.:

 • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Przeznaczenie /cel

Na:

 1. cele obrotowe (bieżące), tj. finansowanie zapotrzebowania Pożyczkobiorcy na kapitał obrotowy/ pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej

albo

 1. cele inwestycyjne/inwestycyjno – obrotowe, tj. finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego ewentualnie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obejmujące m.in.:
  • zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa
  • zakup maszyn, urządzeń lub modernizację posiadanego parku maszynowego, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp.
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • finansowanie innych wydatków przyczyniających się do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
  • kapitał obrotowy/pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym niezwiązanych bezpośrednio z realizowaną inwestycją), w wysokości stanowiącej do 30% wartości udzielonej JPU

Okres spłaty

 • do 36 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie do 100 000,00 zł
 • do 60 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie do 250 000,00 zł
 • do 96 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele inwestycyjne/ inwestycyjno – obrotowe, udzielonej w kwocie do 750 000,00 zł

Oprocentowanie

Na warunkach rynkowych, tj. według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z dnia 19 stycznia 2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania i oceny przedkładanych zabezpieczeń.

Termin zakończenia naboru

Otwarty do czasu wyczerpania puli środków

Więcej o produkcie finansowym w ZARR S.A.

Pożyczka Uniwersalna – nabór otwarty

Oferta dostępna u pośredników

ZARR

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

Klauzula informacyjna RODO